ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์


  """"""""""
ในบทเรียนนี้จะประกอบด้วยหัวข้อเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ การเรียนของนักเรียน ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและศึกษาตามลำดับหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ศึกษาผลการเรียนรู้ของการจัดการเรียนการสอน
2. ศึกษาสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3. ก่อนเข้าศึกษาบทเรียน นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 30 ข้อ
4. ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หลังจากทำแบบข้อสอบเสร็จนักเรียนจะรู้ คะแนนของการทำแบบทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตนเอง
5. บทเรียนเป็นเนื้อหา จะประกอบไปด้วย

  1. หน่วยที่  1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. หน่วยที่  2 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. หน่วยที่  3 ระบบอินเทอร์เน็ต
  4. หน่วยที่  4 การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  5. หน่วยที่  5 การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
  6. หน่วยที่  6 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนและทำ กิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 30 ข้อ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบมีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จ  นักเรียนจะรู้คะแนนของการทำแบบทดสอบพร้อมทั้งเฉลยข้อสอบที่ถูกต้อง