ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
5. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
6. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา