ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


1.2 ขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
........
คำว่า เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเป็นวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
มากยิ่งขึ้น
          สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความจริงของคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรมที่ได้รับการจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล เรียกค้น และสื่อสารระหว่างกัน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
......
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Infornation Technology : IT) หมายถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างข้อมูลเพิ่มให้กับสารสนเทศ
ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆที่จะ
รวบรวมจัดเก็บใช้งานส่งต่อหรือสื่อสารระหว่างกันเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การจัดการสารสนเทศ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างขั้นตอนวิธีการดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์
เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด 

........เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลซึ่ง ได้แก่การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์การติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยความรวดเร็วการจัดการข้อมูลรวมถึงวิธีการที่จะใช้ข้อมูลให้เกิดป
ระโยชน์สูงสุด
ภาพประกอบ 3 แสดงการนำข้อมูลไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้เป็นสารสนเทศ
ที่มา : http://ecurriculum.mv.ac.th/techno/library/computer/it/ebook/