ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


1.4 ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
........ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับสารสนเทศต่าง ๆ มากมาย การอยู่รวมเป็นสังคมของมนุษย์ทำให้
ต้องสื่อสารถึงกัน ต้องติดต่อและทำงานหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันสมองของเราต้องจดจำสิ่งต่าง ๆ ไว้มากมาย
ต้องจดจำรายชื่อผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วย จดจำข้อมูลต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง สังคมจึงต้องการความ
เป็นระบบที่มีรูปแบบชัดเจน เช่น การกำหนดเลขบ้าน ชื่อถนน อำเภอ จังหวัด ทำให้สามารถติดต่อส่งจดหมาย
ถึงกันได้ เลขบ้านเป็นสารสนเทศอย่างหนึ่งที่ใช้งานกันอยู่เพื่อให้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นระบบมากขึ้น
จึงมีการจัดการสารสนเทศเหล่านั้นในลักษณะเชิงระบบ เช่น ระบบทะเบียนราษฎร์ มีการใช้เลขประจำตัวประชาชน
ซึ่งเป็นเลขรหัส 13 ตัว แต่ละตัวจะมีความหมายเพื่อใช้ในการตรวจสอบ เช่น แบ่งตามประเภท ตามถิ่นที่อยู่
การเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลก็ต้องมีการลงทะเบียน การสร้างเวชระเบียน ระบบเสียภาษีก็มีการสร้าง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี นอกจากนี้มีการจดทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนการค้า ทะเบียนโรงงาน ฯลฯ

........การใช้สารสนเทศเกี่ยวข้องกับทุกคนการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจำเป็นปัจจุบันเรา
ใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิตเบิกเงินด้วยบัตรเอทีเอ็มการโอนย้ายข้อมูลในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้อง
กับเรามากขึ้น

ภาพประกอบ 4 บัตรเครดิตจะมีมีรหัสเพื่อให้สามารถอ้างถึงข้อมูลของผู้ถือบัตร
ที่มา : http://www.easternbank.com/images/p_images/debit_atm_card.jpg