ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


1.5 เทคโนโลยีกับแนวโน้มโลก
........ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทมากขึ้นมีการใช้เครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงาน
ต่าง ๆ การดำเนินธุรกิจใช้สารสนเทศอย่างกว้างขวาง เกิดคำใหม่ว่า ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) มีการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในไซเบอร์สเปซ เช่น การพูดคุย การซื้อสินค้าและบริการ การทำงานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทำให้เกิดสภาพที่เสมือนจริงมากมาย เช่นห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ที่ทำงานเสมือนจริง ฯลฯ

........เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก ความเกี่ยวโยง
ของเครือข่ายสารสนเทศทำให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์ (globalization)ระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจำกัด
ภายในประเทศก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลกทั่วโลกจะมีกระแสการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างกว้างขวาง
และรวดเร็วเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเอื้ออำนวยให้การดำเนินการมีขอบเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้นระบบเศรษฐกิจของโลก
จึงผูกพันกับทุกประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีเดียวที่มีบทบาทที่ในทุกวงการดังนั้นจึงมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างมากลองนึกดูว่าขณะนี้เราสามารถชมข่าวชมรายการโทรทัศน์
ที่ส่งกระจายผ่านดาวเทียมของประเทศต่างๆได้ทั่วโลกเราสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันทีเราใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในการสื่อสารระหว่างกันและติดต่อกับคนได้ทั่วโลกจึงเป็นที่แน่ชัดว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองจึงมีลักษณะเป็นสังคมโลกมากขึ้น