ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


1.6 ระบบสารสนเทศ

........ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input)
การจัดการ (processing) เผยแพร่ (output) และมีส่วนเก็บข้อมูล (storage) เป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เก็บรวมรวมข้อมูล
และประมวลผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการควบคุมภายในองค์กร

ภาพประกอบ 5 องค์ประกอบของสารสนเทศ
ที่มา : อณิมา รอตเสียงลํ้า : เอกสารสรุปวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น ม.5 หน้า 4

 

........สังคมความเป็นอยู่และการทำงานของมนุษย์มีการรวมกลุ่มเป็นประเทศ การจัดองค์กรเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
และเอกชน และภายในองค์กรก็มีการแบ่งย่อยลงเป็นกลุ่ม เป็นแผนก เป็นหน่วยงาน ภายในหน่วยงานย่อยก็มีระดับบุคคล
เมื่อพิจารณาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในองค์กรพอที่จะแบ่งการจัดการสารสนเทศขององค์การได้ตามจำนวนคนที่
เกี่ยวข้อง ตามรูปแบบการรวมกลุ่มขององค์กรได้ 3 ระดับ คือ ระบบสารสนเทศระดับบุคคล ระดับสารสนเทศระดับกลุ่ม
และระบบสารสนเทศระดับองค์กร
........1.ระบบสารสนเทศระดับบุคคล ระบบสารสนเทศระดับบุคคล คือ ระบบที่เสริมประสิทธิภาพและเพิ่มผลงานให้แต่ละบุคคล
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีขนาดเล็กลง ราคาถูก แต่มีความสามารถในการประมวลผลด้วย
ความเร็วสูงขึ้น ประกอบกับมีโปรแกรมสำเร็จที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย กว้างขวางและคุ้มค่ามากขึ้น เช่น
ซอฟแวร์ประมวลคำ (word processing) ซอฟแวร์กราฟิก (graphic) ซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูล (database
management) ซอฟแวร์การทำสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) ซอฟแวร์ตารางทำงาน (spreadsheet)
ซอฟแวร์นำเสนอ (presentation) และซอฟแวร์บริหารโครงงาน (project management) เป็นต้น

ภาพประกอบ 6 ระบบสารสนเทศระดับบุคคล
ที่มา : http://www.goodpracticemodel.com/gblog/wp-content/uploads/2007/11/j0400225.jpg

........2.ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม คือ ระบบสารสนเทศที่ช่วยเสริมการทำงานของกลุ่มบุคคล
ที่มีเป้าหมายการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทางหลักก็คือการทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันโดย
เฉพาะข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐาน การนำเอาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายท้องถิ่น
(Local Area Network : LAN) ทำให้มีการเชื่อมโยงและใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์
ร่วมกัน ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในแผนกจะบรรจุไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลกลาง
ที่เรียกว่าเครื่องบริการแฟ้ม (file server) ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลกลางนี้โดยผู้ใช้คนใดคนหนึ่ง
ผู้ใช้คนอื่นที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ก็จะได้รับข้อมูลที่ผ่านการแก้ไขแล้วนั้นเช่นกัน

........ระบบสารสนเทศของกลุ่มหรือแผนกยังมีแนวทางอื่นๆ ในการสนับสนุนการบริหารงานและการปฏิบัติงาน เช่น
การสื่อสารด้วยระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมผ่านเครือข่าย ซึ่งอาจจะประชุมปรึกษาหารือกันได้โดยอยู่
ต่างสถานที่กัน การจัดทำระบบแผงข่าว (Bulletin Board System : BBS) ของแผนกการประชุมทางไกล
การช่วยกันเขียนเอกสาร ตำรา หรือรายงานร่วมกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การทำตารางทำงานของกลุ่ม ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่ม ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบการไหลเวียนอัตโนมัติของเอกสาร ระบบการจัดการ
เก็บข้อความ ระบบการจัดตารางเวลาของกลุ่ม ระบบการบริหารโครงการของกลุ่ม ระบบการใช้แฟ้มข้อความร่วมกัน
ของกลุ่ม และระบบประมวลผลภาพเอกสาร เป็นต้น

ภาพประกอบ 7 ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม
ที่มา : http://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2544/pongsak/p04-04.jpg

.......3.ระบบสารสนเทศระดับองค์กร     ระบบสารสนเทศระดับองค์กรคือ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
ในภาพรวม ระบบในลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกันของหลายแผนก โดยการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ด้วยวิธีส่งผ่านถึงกันจากแผนกหนึ่งข้ามไปอีกแผนกหนึ่ง ระบบสารสนเทศดังกล่าวนี้สามารถสนับสนุน งานในระดับ
ผู้ปฏิบัติการและสนับสนุนการตัดสินใจ เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลจากแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการ
ตัดสินใจโดยอาจนำข้อมูลมาแสดงในรูปแบบสรุป หรือในแบบฟอร์มที่ต้องการ บ่อยครั้งที่ การบริหารงานในระดับสูง
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกันจากหลายแผนกเพื่อประกอบการตัดสินใจ

........ตัวอย่างระบบสารสนเทศระดับองค์การในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าโดยมีฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องใน
องค์การหลายฝ่ายเช่นฝ่ายการขายฝ่ายสินค้าคงคลังฝ่ายพัสดุและฝ่ายการเงินแต่ละฝ่ายอาจจะมีระบบข้อมูลหรือ
คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการปฏิบัติการและยังมีระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการเชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์ระหว่างฝ่ายได้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปตามสายการเชื่อมโยง