ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
   
  อธิบายความหมายและองค์ประองค์ของระบบสารสนเทศได้   
อธิบายหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้    
อธิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันได้
ใฝ่เรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ทททททท
ททททททททททททท

  1.1 บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1.2 ขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1.3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1.4 ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1.5 เทคโนโลยีกับแนวโน้มโลก
  1.6 ระบบสารสนเทศ
  1.7 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
  1.8 ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


  ใบงาน 1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ใบงาน 1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ


ทททททท
ทททททททททททท

ทททททท

 

ทททททท