ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


 

2.1 การสื่อสาร

  2.1.1 ความหมายของการสื่อสารข้อมูล
  2.1.2 องค์ประกอบพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูล
  2.1.3 ชนิดของการสื่อสาร
  2.1.4 การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
  2.1.5 ช่องทางการสื่อสาร
  2.1.6 ช่องทางการสื่อสารแบบไร้สาย