ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2.2.1 ความหมายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.2.2 อุปกรณ์เครือข่าย
2.2.3 ลักษณะการใช้งานเครือข่าย
2.2.4 ชนิดของระบบเครือข่าย
2.2.5 สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (LAN Topology)
2.2.6 เครือข่ายแลนไร้สาย (Wireless LAN: WLAN)
2.2.7 เซลล์ลูลาร์ (Cellular)
2.2.8 การสื่อสารยุค 4G (Forth-Generation)
2.2.9 เครือข่ายสำหรับองค์กร