ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

  อธิบายความหมายการสื่อสารข้อมูลได้
  อธิบายความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
  อธิบายหน้าที่และการทํางานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทได้
  อธิบายลักษณะการทํางานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ได้
  ขอธิบายความหมายของรูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Topology) ได้
  จําแนกและเปรียบเทียบรูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละแบบได้
  ใฝ่เรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


ใใใใใใ
mmmmmmmm

  2.1 การสื่อสารข้อมูล
  2.2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

  ใบงานที่ 2.1
  ใบงานที่ 2.2


ใใใใใใ

mmmmmmmm

ทททท

 

ใใใใใใ