ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


 

3.3 ผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ต
3.3.1 ผลกระทบทางบวกของการใช้อินเทอร์เน็ต
3.3.2 ผลกระทบทางลบของการใช้อินเทอร์เน็ต
3.3.3 ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในระบบเครือข่าย