ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต

 

  อธิบายความหมายและการทำงานของอินเทอร์เน็ตได้
  อธิบายวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
  อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์และสามารถใช้งานได้
  อธิบายผลกระทบจากการใช้อินเตอร์เน็ตได้
  ใฝ่เรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


ททททท
ททททททททททททททท

  3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
  3.2 อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
  3.3 ผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ต

 

  ใบงานที่ 3.1
  ใบงานที่ 3.2


ททททท
ททททททททททททททท

ททททท


ททททท