ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


4.1 ความหมายของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail)
........ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) คือ การส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น ๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายเหมือนกับการส่งจดหมาย แต่อยู่ในรูปแบบของสัญญาณข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปลี่ยนการนำส่ง
จดหมายจากบุรุษไปรษณีย์มาเป็นโปรแกรม และเปลี่ยนจากการใช้เส้นทางจราจรคมนาคมทั่วไปมาเป็นช่องสัญญาณรูปแบบต่าง ๆ
ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะตรงเข้ามาสู่ Mail Box ที่ถูกจัดสรรใน Server ของผู้รับปลายทางทันที
เราสามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่งเป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลาจดหมายจะส่งถึงปลายทางอย่างรวดเร็ว
ภายในเวลาไม่กี่วินาที หรืออาจจะส่งจดหมายฉบับเดียวไปถึงผู้รับหลายคน ในเวลาเดียวกันก็ได้ ทั้งผู้รับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องมีที่อยู่เพื่อใช้ในการอ้างอิงการส่งและรับจดหมาย การรับส่ง e-mail มีองค์ประกอบดังนี้
.......... - เว็บไชต์ที่ให้บริการรับส่ง e-mail เปรียบเหมือนที่ทำการไปรษณีย์
..........- e-mail address ของผู้ส่ง
..........- e-mail addressของผู้รับ