ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


4.2 รูปแบบของ e-mail Address
........อีเมล์แอดเดรส ( e- mail Address) คือ ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต หรือที่อยู่ของตู้จดหมายของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ใช้สำหรับบอกตำแหน่งของผู้รับว่าอยู่ที่ไหน เช่น somchai@hotmail.com ส่วนประกอบของอีเมล์แอดเดรส ประกอบด้วย
ส่วนสำคัญ ดังตัวอย่างนี้
........ชื่อบัญชีสมาชิกของผู้ใช้เรียกว่า user name อาจใช้ชื่อจริง ชื่อเล่น หรือชื่อองค์กร ก็ได้
........ส่วนนี้ คือ เครื่องหมาย @ (at sign) อ่านว่า แอท
........ส่วนที่สาม คือ โดเมนเนม (Domain Name) เป็นที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ที่เราสมัคร
........เป็นสมาชิกอยู่ เพื่ออ้างถึงเมล์เซิร์ฟเวอร์
........ส่วนสุดท้ายเป็นรหัสบอกประเภทขององค์กรและประเทศ ในที่นี้คือ .co.th โดยที่ .co หมายถึง commercial เป็นบริการเกี่ยวกับการค้า ........ส่วน .th หมายถึง Thailand อยู่ในประเทศไทย
รหัสบอกประเภทขององค์กร คือ
.........com = commercial บริการด้านการค้า
.........edu = education สถานศึกษา
.........org = orgnization องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
.........gov = government หน่วยงานรัฐบาล
.........net = network หน่วยงานบริการเครือข่าย

ตัวอย่าง e-mail address เช่น  stg@mail.ians.navy.mi.th  , somchai@access.inet.co.th somchai@ku.ac.th