ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


4.3.4 การอ่านจดหมายจาก e-mail

........ให้เราคลิกเลือกจดหมาย e-mail ที่เราต้องการอ่านได้เลย ดังภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8  การเลือกอ่านจดหมาย e-mail
ที่มา : http://qa.engr.tu.ac.th/

........จากนั้น e-mail จะเปิดรายละเอียดให้เราอ่าน ตามตัวอย่างดังภาพภาพประกอบ 9 เมื่ออ่านเสร็จแล้วเราต้องการกลับไปกลับ กล่องจดหมายขาเข้าเช่นเดิม ให้คลิกที่ปุ่ม กล่องจดหมาย (ด้านซ้าย) หน้าจอก็จะกลับมายังกล่องจดหมายที่เดิม ดังภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 9  แสดงจดหมาย e-mail
ที่มา : http://qa.engr.tu.ac.th/