ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


4.3.6 การเขียนและการส่ง e-mail
          การเขียน e-mail
          เริ่มต้นการเขียน e-mail ให้เราคลิกที่ปุ่ม เขียน ในส่วนด้านซ้ายดังภาพประกอบ 11 ก  จากนั้นหน้าจอจะแสดงหน้าต่างในการเขียน
e-mail ขึ้นมาทางด้านล่างขวาดังภาพประกอบ 11 ข   จากนั้นให้เราทาการเขียน e-mail ใส่ชื่อ e-mailที่เราต้องการส่งถึง ใส่ชื่อเรื่อง
และข้อความที่จะเขียน ดังภาพประกอบ 11 ค                    

ภาพประกอบ 11 ก

ภาพประกอบ 11 ข

ภาพประกอบ 11 ค