ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


4.3.8 การลงชื่อออกจากระบบ Gmail
                    หากต้องการออกจะระบบ ให้เราสังเกตที่มุมบนขวาหน้าจอ ให้คลิกตรงรูปภาพ จะแสดงหน้าต่างให้เลือกออกจากระบบ ดังภาพประกอบ 13 ก – ข

ภาพประกอบ 13  แสดงเมนูการออกจะระบบ Gmail
ที่มา : http://qa.engr.tu.ac.th/

ภาพประกอบ 13 ก

ภาพประกอบ 13 ข

......จากนั้น Gmailจะทำการออกจากระบบให้เราเรียบร้อยถ้าเราต้องการใช้งานใหม่ให้เลือกทำตามหัวข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้น