ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


4.3.9 คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ใน  e-mail
........คำศัพท์ทั่ว ๆ ไปที่มักจะนิยมใช้ในการใช้งานอีเมล์ มีดังนี้
........Inbox            หมายถึงกล่องหรือที่สำหรับเก็บอีเมล์ ที่มีผู้ส่งเข้ามา
........Outbox          หมายถึงกล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่กำลังจะส่งออกไปหาผู้อื่น
........Sent Items      หมายถึงกล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่เราได้เคยส่งออกไปหาผู้อื่นแล้ว
........Delete Items   หมายถึงกล่องหรือที่เก็บอีเมล์ ที่ได้ทำการลบทิ้งจาก Inbox แต่ยังเก็บสำรองไว้อยู่
........Drafts            หมายถึงกล่องหรือที่เก็บอีเมล์ สำหรับใช้เก็บอีเมล์ต่าง ๆ ชั่วคราวซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้
........Compose หรือ New Mail       หมายถึงจะเป็นการส่งอีเมล์ใหม่ ไปหาผู้อื่น
........Forward         หมายถึงการส่งต่ออีเมล์ ที่ได้รับมานั้นไปหาผู้อื่น
........Reply             หมายถึงการตอบอีเมล์ ที่มีผู้ส่งมาถึงเรา
........Reply All        หมายถึงการตอบอีเมล์ ที่มีผู้ส่งมาถึงเรา และส่งกลับไปให้ทุกคนที่มีชื่ออยู่ในอีเมล์ฉบับนั้น
........Subject          หมายถึงหัวข้อของอีเมล์ที่เราจะเขียนหรือส่งออกไป
........To                 หมายถึงชื่อหรืออีเมล์ ของผู้ที่เราต้องการส่งอีเมล์ไปหา
........CC                หมายถึงการส่ง copy อีเมล์นั้น ๆ ไปให้ผู้อื่นที่ต้องการด้วย
........BCC               หมายถึงการส่ง copy อีเมล์นั้น ๆ ไปให้ผู้อื่นที่ต้องการ และไม่ให้ผู้รับคนอื่นมองเห็นว่า มีการส่งไปให้ในช่อง BCC ด้วย
........Attach           หมายถึง การแนบไฟล์เอกสาร หรือโปรแกรมต่างๆ ไปกับอีเมล์ฉบับนั้น
........Address Bookหมายถึงสมุดรายชื่ออีเมล์ต่างๆที่เราสามารถเก็บไว้เพื่อให้นำมาใช้งานได้ง่ายขึ้น