ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 

  อธิบายที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
  อธิบายวิธีการเข้าใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
  อธิบายข้อดีและข้อจำกัดของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
  ใฝ่เรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


0000

000000000000

4. การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
4.1 ความหมายของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail)
4.2 รูปแบบของ e-mail Address
4.3 การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 
4.3.1 กระบวนการทำงานของ e-mail
 
4.3.2 ขั้นตอนการสมัครอีเมล์ (e-mail) : Gmail
 
4.3.3 การใช้งาน Gmail
 
4.3.4 การอ่านจดหมายจาก e-mail
 
4.3.5 การลบ e-mail
 
4.3.6 การเขียนและการส่ง e-mail
 
4.3.7 การแนบไฟล์และการส่ง e-mail
 
4.3.8 การลงชื่อออกจากระบบ Gmail
 
4.3.9 คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ใน  e-mail
4.4 ข้อดีและข้อจำกัดของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 

ใบงานที่ 4.1
ใบงานที่ 4.2
ใบงานที่ 4.3

 

0000
000000000000

ทททท

 

0000