ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

อธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบต่าง ๆ ได้
สามารถสืบค้นข้อโดยใช้โปรแกรม Search Engine ได้
มีทักษะในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและนำเสนอข้อมูลได้
ใฝ่เรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


mmm
mmmmmmmmm

5.1 วิธีการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
5.2 การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Google
5.3 เทคนิคการใช้งาน Google ให้มากกว่าการใช้สืบค้นข้อมูล

 

ใบงานที่ 5.1

 

mmm
mmmmmmmmm

ททททท

 

mmm