ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


6.2 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการสารสนเทศ
,,,,,,,,,,,,การแก้ปัญหามีหลายวิธี ขึ้นกับชนิดของาน วิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งอาจแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ และการแก้ปัญหาอาจ
จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น จึงควรยึดหลักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เสียเวลา หลงทาง และสับสน
วิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับงานแตกต่างกันไป ดังนี้

,,,,,,,,,,,, 6.2.1 หลักการแก้ปัญหาตามวิธีวิทยาศาสตร์ ( Scientific method ) วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีที่มีมานานมากแล้ว
ซึ่งใช้ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน จนเกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ มากมายอย่างทุกวันนี้
หลักการแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ มีดังนี้
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.1.1 เก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยการศึกษา สังเกต
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.1.2 ตั้งสมมิฐานเกี่ยวกับสาเหตุ แนวความคิด หรือทฤษฎี
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.1.3 พัฒนาการวิธีการที่จะทดสอบสมมติฐานหรือทฤษฎีตามข้อ 2.1.2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.1.4 ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานหรือทฤษฎี โดยตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.1.5 วิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อหาคาตอบว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้นเป็นจริงหรือไม่
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.1.6 เขียนรายงานสรุปผลคาตอบที่ได้ผลที่ได้

,,,,,,,,,,,, 6.2.2 หลักการแก้ปัญหาตามวิธีการทางวิศวกรรม ( Engineering problem solving ) วิธีเหมาะกับการแก้ปัญหาในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือเพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือเพื่อการแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมมีขั้นตอนดังนี้
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.2.1 วิเคราะห์ปัญหา กำหนดรายละเอียดปัญหาให้ชัดเจนเป็นข้อ ๆ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.2.2 สร้างแบบจำลองวิธีการแก้ปัญหา (Define model)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.2.3 คำนวณหาคำตอบโดยใช้แบบจำลอง วิธี และสมการในข้อ 2.2.2 ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.2.4 ผลลัพธ์หรือคำตอบที่ได้มีเหตุผลว่าถูกต้องเหมาะสม จึงนำไปปฏิบัติ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,, 6.2.3 วิธีการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ ( Creative problem solving ) วิธีนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้แนวคิดแบบสร้างสรรค์
สามารถนำไปใช้งานได้กว้างขวาง ซึ่งมีหลายวิธี ขอยกตัวอย่าง ดังนี้
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.3.1 ใช้ความสังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ เพื่อให้มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมองเห็นวิธีแก้ปัญหาที่อาจเป็นไปได้
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.3.2 ค้นหาความจริง โดยเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ทำการศึกษา ทดลอง หรือทำวิธีใด ๆ,ที่เหมาะสม
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.3.3 ค้นหาปัญหา เพื่อดูว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร สาเหตุของการเกิดคืออะไร
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.3.4 ค้นหาแนวความคิดในการแก้ปัญหา โดยการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธีที่อาจใช้ได้
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.3.5 ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
,,,,,,,,,,,,,,,,,,6.2.3.6 ค้นหาวิธีการยอมรับวิธีแก้ปัญหาที่เลือกไว้ โดยหาวิธีที่จะทำให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องยอมรับวิธีแก้ปัญหาที่
เลือกไว้ร่วมกัน

                                                                                                                                                                                                      

,,,,,,,,,,,, 6.2.4 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิธีการต่างๆที่กล่าวมาแล้วส่วนมาก
 จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยเพื่อเพิ่มความรวดเร็วถูกต้องและสามารถทำซ้ำได้ง่ายในกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าช่วยแก้ปัญหาจำเป็นต้องปรับรูปแบบวิธีการทางานให้เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเหมาะกับระบบงานที่ต้องทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำซากและมีปริมาณงานมากหรืองานที่ต้องการความรวดเร็วในการคำนวณเกินกว่า
มนุษย์จะทำได้