ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
 


6.5 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
............การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาร่วมกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่าง ๆ
และการเขียนโปรแกรม  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

         

,,,,,,,,,,,, 6.5.1 ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)  ช่วยแก้ปัญหาในการจัดทำงานเอกสารต่าง ๆ          

         

         

ภาพประกอบ 15 ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) 
          ที่มา : https://sites.google.com/a/srp.ac.th/

         

                 6.5.2  ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล (Microsoft Excel)  ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลข  จัดทำตารางข้อมูล  แผนภูมิและกราฟ

         

         

ภาพประกอบ 16 ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล (Microsoft Excel) 
          ที่มา : https://sites.google.com/a/srp.ac.th/

         

                 6.5.3 ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส (Microsoft Access)  ช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูล  โดยจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สะดวกต่อการค้นหาและนำมาใช้

         

         

ภาพประกอบ 17 ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส (Microsoft Access) 
          ที่มา : https://sites.google.com/a/srp.ac.th/

         

                 6.5.4 ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint)  ช่วยแก้ปัญหาการนำเสนองาน
           โดยทำให้การสร้างงานนำเสนอทำได้ง่าย และน่าสนใจกว่าการนำเสนองานตามปกติที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์

         

         

ภาพประกอบ 18 ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์(Microsoft PowerPoint) 
ที่มา : https://sites.google.com/a/srp.ac.th/

         

                 6.5.5 ซอฟต์แวร์โปรเดสท็อป (Pro/DESKTOP)  ช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบและสร้างชิ้นงานจำลอง 
          โดยอำนวยความสะดวกในการออกแบบและสร้างชิ้นงานจำลองด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีในซอฟต์แวร์ซึ่งมีความแม่นยำและทราบผลทันที  รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ มาเขียนแบบหรือสร้างชิ้นงานจำลอง

                   

         

ภาพประกอบ 19 ซอฟต์แวร์โปรเดสท็อป (Pro/DESKTOP) 
          ที่มา : https://sites.google.com/a/srp.ac.th/

,,,,,,,,,,,, 6.5.6 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา  เป็นการใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาคอมพิวเตอร์และประสบการณ์
การใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ดังตัวอย่าง

ภาษาคอมพิวเตอร์

การใช้งาน

ภาษาฟอร์แทน (Fortran)

ใช้แก้ปัญหาด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  และงานวิจัยต่าง ๆ

ภาษาโคบอล (COBOL)

ใช้แก้ปัญหาด้านงานธุรกิจ

ภาษาเบสิก (BASIC)

ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทุกสาขาวิชา  เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักเขียนโปรแกรมอาชีพ  และผู้ฝึกเขียนโปรแกรมใหม่ ๆ

ภาษาปาสคาล (Pascal)

ใช้ในการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาษาซีและซีพลัสพลัส(C และ C++)

ใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

ภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic)

ใช้สร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานได้หลากหลาย
บนระบบปฎิบัติการวินโดวส์  และใช้เป็นโปรแกรมแบบรูปภาพ  เช่น  ปุ่มคำสั่งต่าง ๆ

ภาษาจาวา (Java)

ใช้เขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต  และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต

ภาษาเดลไฟ (Delphi)

ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพเพื่อสร้าง
ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นแบบรูปภาพ  เช่น  ปุ่มคำสั่งต่าง ๆ