ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา

 

อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการต่างๆได้
อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยการเขียนบรรยาย และการเขียนผังงาน (flowchart) ได้ถูกต้อง
ใฝ่เรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

mmmm
mmmmmmmmmm

 

6.1 ขั้นตอนและวิธีการในการแก้ปัญหา
6.2 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการสารสนเทศ
6.3 ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.4 การเขียนผังงาน
6.5 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

 

ใบงานที่ 6.1
ใบงานที่ 6.2

 

mmmm
mmmmmmmmm

ทททททท

 

mmmm