คำชี้แจง

- แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 30 ข้อ
- ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อทำครบให้กดปุ่มดูคะแนนที่ด้านล่าง
 
     
     
 
1. ข้อใดเป็นความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องมากที่สุด
การนำความรู้มาประยุกต์ใช้จัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นระบบและรวดเร็ว
การนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการกับสารสนเทศ
การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คอมพิวเตอร์
บุคลากร

3. ระบบสารสนเทศข้อใดที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฮาร์ดแวร์
บุคลากร
ข้อมูล

4. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย
เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน

5. ข้อใดเป็นกระบวนการของสารสนเทศ
ข้อมูล > สารสนเทศ
ข้อมูล > การประมวลผล
ข้อมูล > สารสนเทศ > การประมวลผล
ข้อมูล > การประมวลผล > สารสนเทศ

6. ข้อใดให้ความหมายของ "การสื่อสารข้อมูล" ได้ถูกต้อง
สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ระบบใด ๆ ก็ตามที่ข้อมูลหรือข่าวสารสามารถถูกส่งผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ระบบใด ๆ ก็ตามที่ข้อมูลหรือข่าวสารสามารถถูกส่งผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ได้
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล
การรับ - ส่ง โอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ผ่านสื่อนำข้อมูล

7. โครงสร้างเครือข่ายแบบใดที่มีความสามารถในการส่งข้อมูลได้ทันทีโดยไม่คำนึง ว่าเครือข่ายในขณะนี้มีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ หรือไม่
Star Topology
Bus Topology
Ring Topology
Mesh Topology

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่
มีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์จะอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์
การสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 2 ตัวเท่านั้น
การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เรียกว่าระบบเครือข่าย (Network)

9. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึงข้อใด
การรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์
การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่อง ขึ้นไปเชื่อมต่อผ่านสื่อในการสื่อสารข้อมูล
การนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารมาต่อกันมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป
การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย

10. ข้อใดเรียงลำดับตามขนาดเครือข่ายจากใหญ่มาเล็กได้ถูกต้อง
Wan, Man, Lan , Pan
Lan , Pan, Wan, Man
Wan, Lan , Man, Pan
Pan, Lan , Man, Wan

11. การแบ่งระบบเครือข่ายตามลักษณะการให้และรับบริการ สามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ
Peer to Client, Peer to Peer
Peer to Peer, Client to Server
Client to Peer, Client to Client
Peer to Client, Client to Server

12. โพรโตคอล เป็นองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างไร
เป็นตัวกำหนดคุณลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับและผู้ส่งเข้าใจกัน
เป็นโปรแกรมสำหรับดำเนินการและควบคุมการส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่อยู่ต้นทางแล้วนำเข้าสู่อุปกรณ์ส่งข้อมูล
เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำข่าวสารรูปแบบต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับ

13. เพราะเหตุใด บลูทูธ (bluetooth) จึงเป็นเทคโนโลยีสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน
เหมาะสำหรับการติดต่อสื่อสารในระยะไม่เกิน 33 ฟุต สามารถส่งสัญญาณผ่านสิ่งกีดขวางได้
เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณเป็นทอด ๆ และใช้ประโยชน์ด้านโทรคมนาคมและการทำอาหาร
สามารถส่งในแนวเส้นตรง และเหมาะสำหรับการส่งข้อมูลในระยะไม่ไกล
สามารถใช้ในการส่งถ่ายโอนข้อมูลสำหรับอุปกรณ์พกพาได้สะดวก

14. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์
แถบสื่อสาร
แถบสถานะ
พื้นที่แสดงเว็บเพจ
แถบที่อยู่ของเว็บไซต์

15. www.stv.ac.th คำว่า ac หมายถึง
ประเทศไทย
ชื่อเครื่อง
สถาบันการศึกษา
หน่วยงานเอกชน

16. หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรียกว่าอะไร
ISP
DNS
IP Address
NSI

17. โปรแกรมสำหรับใช้เปิดเว็บไซต์คือข้อใด
Web Browser
Hypertext Document
Home Page
e-mail

18. ในโปรแกรมการรับส่ง e-mail ช่อง To มีไว้สำหรับทำอะไร
ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ e – mail
ใส่ e - mail Address ของผู้รับสำเนา
ใส่ e- mail Address ของผู้รับ

19. E-mail ใดต่อไปนี้ได้มาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
Sudara@spk.net.th
Nangfa2511@hotmail.com
Jenee@inet.co.th
เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด

20. ข้อไดหมายถึงการส่งแนบไฟล์
Compose
Subject
Attach
Sent Items

21. ข้อใดเรียงลำดับการอ่านจดหมายได้ถูกต้อง 1. ล็อกอินเข้าสู่ตู้จดหมาย 2. เข้าเว็บไซต์ฟรี E-mail ที่สมัครสมาชิกอยู่ 3. คลิกที่ชื่อผู้ส่งหรือหัวข้อจดหมาย ที่จะอ่าน
1,2,3
2,1,3
2,3,1
3,2,1

22. เว็บไซต์ในข้อใดจัดเป็น “การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (E-learning)” (E-learning)
www.google.co.th
www.facebook.com
www.hotmail.com
www.thai2learn.com

23. ข้อใดเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีในการสืบค้นข้อมูลเรื่อง“สึนามิที่เคยเกิดในประเทศไทย”
ภัยธรรมชาติ
อุบัติเหตุทางทะเล
อุบัติเหตุทางน้ำ
พยากรณ์อากาศ

24. ถ้าต้องการบันทึกภาพจากอินเตอร์เน็ตไว้ในคอมพิวเตอร์ต้องใช้คำสั่งใด
Save picture as
Save as
Save All
Save picture all

25. ข้อใดอธิบายความหมายของเวิลด์ไวด์เว็บได้ถูกต้องที่สุด
การบริการข้อมูลผ่านอีเมล์
การบริการข้อมูลด้วยข้อความ ภาพ เสียง ผ่านคอมพิวเตอร์
การบริการข้อมูลผ่านกระดานข่าว
การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยไฮเปอร์ลิงค์

26. ลิงค์(Link)ในอินเตอร์เน็ทหมายถึงอะไร
การค้นหาข้อมูล
การขาดหายของข้อมูลในเว็บเพจ
การเชื่อมโยงของข้อมูลในเว็บเพจ
ผู้ดูแลเว็บเพจ

27. กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตอนใดช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล
การทำสำเนา
การจัดเก็บ

28. ข้อใดใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาการสร้างตาราง
ใช้ซอฟต์แวร์ Prodesktop สร้างงานนำเสนอ
ใช้ซอฟต์แวร์ MS-Word พิมพ์รายงานการประชุม
ใช้ซอฟต์แวร์ MS-Access คำนวณตัวเลขจำนวนมาก

29. ผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเป็นพิเศษ
การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสำนักงาน
ภาษาคอมพิวเตอร์

30. ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel ช่วยแก้ปัญหาใดได้บ้าง
การนำเสนอผลงาน
การคำนวณและนำเสนอ
การจัดการข้อมูลจำนวนมาก ๆ
จัดทำเอกสารในรูปแบบที่น่าสนใจ

ผลคะแนน =

เฉลยคำตอบ :

 
 
<< ปิดหน้าต่าง >>