คำชี้แจง

- แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 10 ข้อ
- ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อทำครบให้กดปุ่มดูคะแนนที่ด้านล่าง
 
     
     
 
1. ข้อใดเขียนคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกต้อง
Techno Information
Information Techno
Technology Information
Information Technology

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจเท่านั้น
เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน

3. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคมเกิดการแข่งขันและเร่งรัด
เพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสาร
สร้างโอกาสให้คนพิการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ คือข้อใด
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร โปรแกรม
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ระบบปฏิบัติการ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบปฏิบัติการ

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง
เทคโนโลยีที่นำมาใช้เพิ่มมูลค่าให้กับสารสนเทศ ทำให้สามารถใช้งานได้กว้างขวางขึ้น
การนำจินตนาการของคนยุคสมัยโบราณมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์
การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

6. ข้อใดคือระบบสารสนเทศระดับบุคคล
นายมนัสเล่นเกมออนไลน์ที่บ้าน
นางสาวปิยนันท์ทำบัญชีในแผนกการเงิน
นายศักดิ์สิทธิ์มีอาชีพเป็นทนายความว่าความในศาล
นางสาววรภานำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมนำเสนอในบริษัท

7. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์ ยกเว้น ข้อใด
การเบิกถอนเงินอัตโนมัติ
การมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
การค้นหาข้อมูลประกอบการทำรายงาน

8. ข้อใดเป็นสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย
เสียงนกชนิดต่าง ๆ
คะแนนสอบของนักเรียน
ส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียน

9. ซอฟต์แวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศอย่างไร
ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน
ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์

10. การประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศ เกิดประโยชน์อย่างไร
ฝึกทักษะการทำงานให้กับบุคลากร
ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง
ใช้ในการตัดสินใจ
ได้ข้อมูลใหม่

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: