คำชี้แจง

- แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 10 ข้อ
- ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อทำครบให้กดปุ่มดูคะแนนที่ด้านล่าง
 
     
     
 
1. ข้อใดเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลทั้งหมด
เส้นลวดทองแดง สายไฟ สายเคเบิล
ดาวเทียม ดาวพฤหัสบดี คลื่นดาวเทียม
อากาศ ลม คลื่นไมโครเวฟ
สายไฟเบอร์ออฟติก สาย twisted paire สายยาง

2. การเชื่อมสัญญาณเครือข่ายหลายจุด หลายกลุ่มเครือข่ายใช้อุปกรณ์ในข้อใด
สายเครือข่าย
การ์ดเครือข่าย
ฮับ
เครื่องคอมพิวเตอร์

3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่
มีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์จะอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์
การสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 2 ตัวเท่านั้น
การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เรียกว่าระบบเครือข่าย (Network)

4. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม
สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
สายโคแอกเชียล
สายใยแก้วนำแสง

5. ข้อใดคือความหมายของการสื่อสารข้อมูล
เป็นพาหะ เพื่อนำข่าวสารนั้นไปถึงกันโดยใช้คลื่นวิทยุที่มีความถี่สูง
กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ
เป็นการส่งสารสนเทศในรูปแบบของตัวอักษร
อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นจุดรวม และ แยกสายสัญญาณ

6. จุดปลายทางของข่าวสาร หมายถึง ส่วนประกอบใดขององค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ผู้ส่งข่าวสาร
ช่องสัญญาณ
การเข้ารหัส
ผู้รับข่าวสาร

7. การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คือความหมายของข้อใด
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ช่องทางการสื่อสาร
การเชื่อมต่อแบบรวมกลุ่ม
อุปกรณ์ในเครือข่าย

8. ตัวแปลงเปลี่ยนสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ สามารถส่งผ่านไปทางสายโทรศัพท์เราเราเรียกว่าอะไร
Channel
Modulate
Encoding
Analog Singal

9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเชื่อต่อจุดต่อจุด
Modulate
Channel
Poing to Point line
Encoding

10. การส่งข้อมูลแบบ digital คืออะไร
การส่งข้อมูลนับความเร็วของบิตโดยนับช่วง 1 วินาที
การส่งข้อมูลนับความเร็วของบิตโดยนับช่วง 1 นาที
การส่งข้อมูลนับความเร็วของบิตโดยนับช่วง 1 ชั่วโมง
การส่งข้อมูลนับความเร็วของบิตโดยนับช่วง 1 วัน

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ :