คำชี้แจง

- แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 10 ข้อ
- ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อทำครบให้กดปุ่มดูคะแนนที่ด้านล่าง
 
     
     
 
1. หลักการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงกับข้อใด
วิธีแก้ปัญหาควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหา
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขพิมพ์ URL ลงในแถบชื่อเรื่อง
การแก้ปัญหาควรใช้วิธีการลองผิดลองถูกเสมอ
การแก้ปัญหาควรมีที่ปรึกษา

2. ผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเป็นพิเศษ
การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสำนักงาน
ภาษาคอมพิวเตอร์

3. จากรูป เป็นโครงสร้างควบคุมแบบใด


do until
do while
case
if…then…else

4. ขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหาคือข้อใด
วิเคราะห์ปัญหา
หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา
กำหนดจุดหมายในการแก้ปัญหา

5. ข้อความและสัญลักษณ์มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาอย่างไร
ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาไปในแนวทางเดียวกัน
ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการทำงาน
ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
ช่วยให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น

6. ข้อใดไม่ได้อยู่ในกระบวนการแก้ปัญหา
วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
ารวางแผนการแก้ปัญหา
การประมวลผลขั้นตอนในการแก้ปัญหา
การตรวจสอบและปรับปรุง

7. สมชายเป็นนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยสมชายได้ "สรุปลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบงานคอมพิวเตอร์เป็นแผนผังไว้อย่างชัดเจน" จากข้อความดังกล่าวตรงกับขั้นตอนใดมากที่สุด
วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
วางแผนการแก้ปัญหา
ดำเนินการแก้ปัญหา
ตรวจสอบและปรับปรุง

8. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ที่นิยมใช้ได้แก้ข้อใด
ผังงาน (flowchart)
ทีซาร์ต (Treechart)
ผังองค์กร (Organization)
แผนที่ความคิด (Mind Mapping)

9. สัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงกับข้อใด


จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงาน
การตัดสินใจ หรือการเปรียบเทียบ
ทิศทางการทำงาน
การนำข้อมูลเข้า

10. สัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงกับข้อใด


การนำเข้าข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์เครื่องมือ
การแสดงข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์
การแสดงข้อมูลออกทางจอภาพ
การนำเข้าข้อมูล

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: