ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 0.5 หน่วยกิต
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง32101) เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5

คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษาและอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ แล้วสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผลและตัดสินใจในการทำงาน ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
            เขียนโปรแกรมภาษา  เพื่อนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และนำความรู้และทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ได้อย่างสร้างสรรค์
            โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดทักษะการปฏิบัติ
เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีคุณธรรมและจริยธรรม

รหัสตัวชี้วัด

            สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
            มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และมีคุณธรรม 
            ตัวชี้วัดชั้นปี
            ม.4-6/1   อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
            ม.4-6/3  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
            ม.4-6/5   แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
            ม.4-6/6   เขียนโปรแกรมภาษา
            ม.4-6/9   ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

จุดประสงค์การเรียนรู้   
            1. อธิบายความหมายและองค์ประองค์ของระบบสารสนเทศได้   
            2. อธิบายหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้    
            3. อธิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันได้
            4. อธิบายความหมายการสื่อสารข้อมูลได้
            5. อธิบายความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
            6. อธิบายหน้าที่และการทํางานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทได้
            7. อธิบายลักษณะการทํางานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ได้
            8. อธิบายความหมายของรูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Topology) ได้
            9. จําแนกและเปรียบเทียบรูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละแบบได้
            10. อธิบายความหมายและการทำงานของอินเทอร์เน็ตได้
            11. อธิบายวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
            12. อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์และสามารถใช้งานได้
            13. อธิบายผลกระทบจากการใช้อินเตอร์เน็ตได้
            14. อธิบายที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
            15. อธิบายวิธีการเข้าใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
            16. อธิบายข้อดีและข้อจำกัดของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้
            17. อธิบายวิธีการสืบค้ นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบต่าง ๆ ได้
            18. สามารถสืบค้นข้อโดยใช้โปรแกรม Search Engine ได้
            19. มีทักษะในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและนำเสนอข้อมูลได้
            20. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้
            21. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้
            22. ออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยการเขียนบรรยาย และการเขียนผังงาน (flowchart) ได้ถูกต้อง
            23. ใฝ่เรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้